تبلیغات
تـــــــــــه مانده ى تاریخ ... - مثنوی معنوی
و این است این ، همین ته مانده ى تاریخ!

فرشته یا حیوان یا انسان

 

در حدیث آمد که یزدان مجید

خلق عالم را سه گونه آفرید

یک گره را جمله عقل و علم و جود

آن فرشته است و نداند جز سجود

نیست اندر عنصرش حرص و هوی

عشق مطلق زنده از نور خدا

یک گروه دیگر از دانش تهی

همچو حیوان از علف در فربهی

او نبیند جز که اصطبل و علف

از شقاوت فارغ است و از شرف

آن سوم هست آدمیزاد و بشر

از فرشته نیمی و نیمی ز خَر

نیم خر خود مایل سفلی بُِوَد

نیم دیگر جانب علوی شود

آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب

وین بشر با دو مخالف در عذاب