تبلیغات
تـــــــــــه مانده ى تاریخ ... - تصاویر عاشورایی
و این است این ، همین ته مانده ى تاریخ!